Farben

Zdrobnienia imienia Farben

Farbeneczka
Farbenczyk
Farbenusia
Farbenuszek
Farbiczek
Farbaszek
Farczyk
Farbeczko
Fareczka
Fareczko
Fareczek
Faruszek
Farunia
Farbenaczek
Fariczek
Farusia
Faraczek
Farbczyk
Faraszek
Farbaczek
Farbuś
Farbenuś
Farbusia
Farbenunia
Farbunia
Farbeneczek
Farbuszek
Farbeneczko
Farbeczek
Farbeniczek
Farbeczka
Farbenaszek
Faruś