Angitia

Zdrobnienia imienia Angitia

Aneczka
Anczyk
Anusia
Anuszek
Angiczek
Angaszek
Angitczyk
Angeczko
Angiteczka
Angiteczko
Angiteczek
Angituszek
Angitunia
Anaczek
Angiticzek
Angitusia
Angitaczek
Angczyk
Angitaszek
Angaczek
Anguś
Anuś
Angusia
Anunia
Angunia
Aneczek
Anguszek
Aneczko
Angeczek
Aniczek
Angeczka
Anaszek
Angituś