Antoni

Antoni Höhne
budowniczy i architekt, ur.: 1745 roku,