Ursyn

Zdrobnienia imienia Ursyn

Ursaszek
Ursynunia
Urseczko
Ursiczek
Ursunia
Urseczek
Uruś
Ursynaczek
Ursynulek
Ursynuś
Ursynek
Ursyneczek
Ursylek
Ursyneczka
Urusia
Ursynczyk
Urunia
Ursuś
Uruszek
Ursuszek
Ureczek
Urseczka
Ureczka
Ursczyk
Ureczko
Ursaczek
Urczyk
Ursynusia
Uriczek
Ursynuszek
Uraczek
Ursyneczko
Uraszek
Ursyniczek
Ursusia
Ursynaszek
Ursulek