Osvalda

Zdrobnienia imienia Osvalda

Osvaliczek
Osvaleczek
Osvaleczko
Osusia
Osvalunia
Osvuszek
Osvczyk
Osczyk
Osiczek
Oseczka
Oseczko
Oseczek
Osuszek
Osunia
Osvalaszek
Osaczek
Osvusia
Osaszek
Osveczka
Osvalduś
Osvaczek
Osvaldusia
Osvalusia
Osvaldunia
Osvaluszek
Osvalduszek
Osvaleczka
Osvaldeczek
Osvalczyk
Osvaldeczka
Osvalaczek
Osvaldeczko
Osvuś
Osvaldczyk
Osvunia
Osvaldiczek
Osveczek
Osvaldaczek
Osveczko
Osvaldaszek
Osviczek
Osvaluś
Osvaszek
Osuś