Libambani

Zdrobnienia imienia Libambani

Libameczka
Libamczyk
Libamusia
Libamuszek
Libambaniczek
Libambanaszek
Libczyk
Libambaneczko
Libeczka
Libeczko
Libeczek
Libuszek
Libunia
Libamaczek
Libiczek
Libusia
Libaczek
Libambanczyk
Libaszek
Libambanaczek
Libambanuś
Libamuś
Libambanusia
Libamunia
Libambanunia
Libameczek
Libambanuszek
Libameczko
Libambaneczek
Libamiczek
Libambaneczka
Libamaszek
Libuś