Henryka

Zdrobnienia imienia Henryka

Henrykuszek
Henuś
Rika
Henrykuś
Niutka
Henaczek
Heniutek
Henrykczyk
Heńka
Heneczek
Dzidka
Henraczek
Heneczka
Nuśka
Henia
Henrykaczek
Heniulka
Henunia
Heniusia
Henczyk
Henryczka
Niuśka
Henrykunia
Henraszek
Henrykeczka
Henrykusia
Henruś
Henrykeczek
Henrusia
Henrykeczko
Henrunia
Henrykiczek
Henruszek
Henrykaszek
Henreczek
Henusia
Henreczka
Henuszek
Henreczko
Heneczko
Henrczyk
Heniczek
Henriczek
Henaszek