Etelwold

Zdrobnienia imienia Etelwold

Etelwoldiczek
Etelwoldeczek
Etelwoldeczko
Etelwusia
Etelwoldunia
Eteluszek
Etelczyk
Etelwczyk
Etelwiczek
Etelweczka
Etelweczko
Etelweczek
Etelwuszek
Etelwunia
Etelwoldaszek
Etelwaczek
Etelusia
Etelwaszek
Eteleczka
Etuś
Etelaczek
Etusia
Etelwoldusia
Etunia
Etelwolduszek
Etuszek
Etelwoldeczka
Eteczek
Etelwoldczyk
Eteczka
Etelwoldaczek
Eteczko
Eteluś
Etczyk
Etelunia
Eticzek
Eteleczek
Etaczek
Eteleczko
Etaszek
Eteliczek
Etelwolduś
Etelaszek
Etelwuś