Etelwold

Zdrobnienia imienia Etelwold

Etelwoldiczek
Etelwolduś
Etelwusia
Eteleczka
Etelwunia
Etelwoldeczek
Etelwuszek
Etelusia
Etelweczek
Etelaczek
Etelweczka
Etelwoldunia
Etelweczko
Etelwoldeczko
Etelwczyk
Etelwoldaszek
Etelwiczek
Eteluszek
Etelwaczek
Etelczyk
Etelwaszek
Etelwuś
Etuś
Etelwoldusia
Etusia
Etelwolduszek
Etunia
Etelwoldeczka
Etuszek
Etelwoldczyk
Eteczek
Etelwoldaczek
Eteczka
Eteluś
Eteczko
Etelunia
Etczyk
Eteleczek
Eticzek
Eteleczko
Etaczek
Eteliczek
Etaszek
Etelaszek