Enimia

Zdrobnienia imienia Enimia

Enimuszek
Enuś
Enusia
Enimczyk
Enunia
Enimusia
Enuszek
Enimeczka
Eneczek
Enimaczek
Eneczka
Enimuś
Eneczko
Enimunia
Enczyk
Enimeczek
Eniczek
Enimeczko
Enaczek
Enimiczek
Enaszek
Enimaszek